Zásady ochrany osobných údajov

Vážení návštevníci,
v súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) a tiež z dôvodu transparentnosti vo vzťahu k vám sme vypracovali tieto Zásady spracúvania osobných údajov.

Tieto zásady sú v súlade s účinnou legislatívou, ktorou je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

V Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje:

Kto sme - prevádzkovateľ
Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom: ASIMEX s.r.o., Železničná 3/F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Aké kategórie osobných údajov o vás zhromažďujeme?
Informácie, ktoré o vás spracúvame, je možné rozčleniť nasledovne:

Nespracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov (sú to osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické/biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia/sexuálneho života/sexuálnej orientácie.
 
Na aký účel alebo prečo spracúvame vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie vašich osobných údajov je zákonné, ak sa uskutočňuje na niektorom z právnych základov. V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok s nami uzatvorili. V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na plnenie našich zákonných povinností, na základe vami udeleného súhlasu, resp. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

ÚČEL: Predaj našich tovarov a služieb
PRÁVNY ZÁKLAD: plnenie zmluvy
V prípade, ak nám poskytujete vaše údaje (alebo sú nám treťou osobou poskytované vaše osobné údaje) na účely poskytovania našich služieb, resp. predaja našich tovarov, pôjde o spracúvanie na právnom základe plnenia zmluvy o poskytnutí služby alebo plnenia inej inominátnej zmluvy. Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, resp. dodanie tovaru dochádza teda medzi nami k uzavretiu zmluvy. Keďže právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy, prevádzkovateľ nepotrebuje od vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, v opačnom prípade nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

ÚČEL: Komunikácia s obchodnými partnermi
PRÁVNY ZÁKLAD: oprávnený záujem prevádzkovateľa
V niektorých prípadoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú v postavení napríklad štatutár obchodného partnera prevádzkovateľa, zamestnanec obchodného partnera a pod. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade spracúvanie osobných údajom za účelom lepšej a efektívnejšej obchodnej komunikácie. Keďže právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem, prevádzkovateľ nepotrebuje od vás osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

ÚČEL: Marketingové aktivity 
PRÁVNY ZÁKLAD: súhlas dotknutej osoby
Radi by sme vás informovali o našich aktivitách Môžete nám udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania informácií o našich marketingových aktivitách, a to na dobu neurčitú. Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste ako dotknutá osoba súhlas udelili dobrovoľne. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na info@asimex.sk alebo písomne doručením odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším príjemcom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby sprostredkovatelia poskytovali vysoký štandard ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám v nasledujúcich prípadoch:

  1. ak predávame alebo kupujeme akýkoľvek podnik alebo majetok, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo majetku;
  2. ak spoločnosť ASIMEX s.r.o. alebo podstatnú časť jej aktív nadobudne tretia strana, osobné údaje o dotknutých osobách, ktoré má k dispozícii, sa stanú súčasťou prevedených aktív;
  3. ak sme povinní sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme dodržali akékoľvek právne záväzky alebo aby sme vymáhali alebo uplatňovali naše zmluvné podmienky a iné dohody alebo aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti ASIMEX s.r.o., našich zákazníkov alebo iných osôb.

Vaše osobné údaje môžu byť v rámci ich spracúvania nasledovným kategóriám príjemcov:
Dodávateľ softvéru
Externý audítor
Externá účtovná spoločnosť
Advokátska kancelária
Orgány verejnej moci
Subjekty, povinnosť poskytnutia ktorým vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona
Obchodní partneri
Poskytovatelia analytických služieb a prevádzkovatelia vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú optimalizovať našu webovú stránku

Na webovej stránke spoločnosti ASIMEX s.r.o. používame súbory cookies, pixely a značky (súhrnne ďalej ako „súbory cookies“) na rôzne účely. Cookies sú anonymné malé textové súbory umiestnené vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne, ktoré umožňujú webovej stránke správne fungovať a poskytujú vám lepšie používateľské prostredie. Vo všeobecnosti sa súbory cookies používajú na uchovávanie predvolieb používateľov, zapamätanie si rôznych informácií, ako sú údaje, ktoré ste zadali v online formulároch, poskytovanie anonymných údajov sledovania pre iné aplikácie, ako je napríklad Google Analytics, prípadne na ukladanie údajov pre rôzne funkcie, ako sú nákupné košíky, identifikáciu vášho prihlásenia do konkrétnej služby a povolenie prístupu do zabezpečených oblastí webovej stránky (tento zoznam nie je úplný).
Súbory cookies vo všeobecnosti zlepšujú prehliadanie. Ak však budete chcieť zakázať súbory cookies na tejto webovej stránke, môžete tak urobiť v nastaveniach súborov cookies vo svojom prehliadači. Postup nájdete v sekcii Pomocník vo svojom prehliadači, majte však na pamäti, že ak sa rozhodnete zakázať používanie súborov cookies, naša webová stránka nemusí správne fungovať. Ak si nie ste istí, či jednotlivé súbory cookies potrebujete alebo nie, odporúčame vám povoliť všetky súbory cookies pre prípad, že umožňujú poskytovanie služby, ktorú používate. 
Kód Facebook Pixel umožňuje sledovať správanie a konverzie používateľov po tom, ako boli presmerovaní na webovú stránku spoločnosti ASIMEX s.r.o. zo sietí Facebook, Instagram a Audience. Používanie kódu Facebook Pixel a používanie vašich údajov na zobrazovanie reklám v sieti Facebook môžete zamietnuť v nastaveniach reklamy v sieti Facebook.
Prehliadaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?          
Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. 

Dĺžka doby spracúvania osobných údajov závisí aj na právnom základe ich spracúvania.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu, ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné na inom právnom základe (napr. na plnenie zákonnej povinnosti – vedenie účtovníctva).

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zákonných povinností, vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa, vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto oprávneného záujmu.
Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe  súhlasu, vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaním osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Vy ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ako aj opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak sa vy ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s Nariadením, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov: